دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1400 
سخن نخست: ضرورت ارتقای خدمات آرشیوی (دکتر زویا آبام)

صفحه 7-5


استانداردهای توصیف اسناد الکترونیکی (دکتر عزیز هدایتی خوشمهر)

صفحه 29-8


دستورالعمل ارزشیابی مجدد و بازانتقال (ترجمه: محبوبه سادات بیدگلی)

صفحه 63-30


روند تعیین و تصویب دوره های تحصیلی در ایران در دوره پهلوی اول (دکتر قربانعلی کناررودی)

صفحه 78-64


بررسی اسنادی از روابط اقتصادی ایران و آلمان 1315 - 1320 ش. (دکتر محمد حسن نیا)

صفحه 90-80


نفوذ صدور صفوی: بر اساس شیوة نگارش و بایگانی یک حکم صفوی (ظهیر بهاللو و امید رضائی) (مترجم: علی محمد آزاده)

صفحه 92-118


تأثیر رنگینه های پوست پسته، نیل، وسمه و بقم در کاغذهای رنگ شده مورد استفاده در مرمت نسخه های خطی (فاطمه فرسی؛ هایده خمسه)

صفحه 120-140


نقدی بر مقاله «بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی 1357-1304 ش» (جمال رضایی اوریمی)

صفحه 142-149