درباره نشریه

فصلنامه آرشیو ملی (National Archive) مجله ای علمی- تخصصی در راستای مطالعات آرشیوی، حفظ و نگهداری اسناد و تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد است که به صورت فصلنامه در شهر تهران در کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این فصلنامه پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. شاپا چاپی نشریه (شماره استاندارد بین المللی پیایندها) 2423-6217 بوده و شاپای الکترونیک آن 8324-2980 است.

مدیر مسئول و سردبیر نشریه غلامرضا عزیزی greazizi@gmail.com  است.

دبیر اجرایی:

پیاپی 1 (سال اول، شماره اول، بهار 1394)، نسرین نگاهبان؛ پیاپی 2(سال اول، شماره دوم، تابستان 1394) تا پیاپی 13 (سال چهارم، شماره اول،‌ بهار 1397)، ندا رسولی؛ از پیاپی14( سال چهارم، شماره دوم، تابستان1397) تا پیاپی22 (سال ششم، شماره دوم،‌ تابستان 1399) ‌زهرا ضرغامی دبیر اجرائی فصلنامه آرشیو ملی را بر‌عهده داشته‌اند.

از  پیاپی 23 (سال ششم، شماره سوم، پاییز 1399) تاکنون (1401) دکتر اعظم علیخانی دبیر اجرائی این فصلنامه است.

فرایند ارسال و دریافت مقالات تا نهایی شدن آن -انجام فرایند کاری فصلنامه- تا پیاپی 25 ( سال هفتم، شماره اول، بهار 1400) از طریق ارسال مقالات به آدرس پستی نشریه بوده‌است. این فرایند از خرداد ماه 1401 از طریق سامانه فصلنامه با آدرس naq.nlai.ir  میسر است و به مقالاتی که خارج از این درگاه و از طریق ایمیل اقدام نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.