راهنمای نویسندگان

مقالات و مطالب ارسالی در محیط 2007 Microsoft Word  و با قلم BNAZANIN14 تهیه شده و به آدرس فصلنامه ارسال شوند.

اصول نگارش زبان فارسی بر مبنای شیوه نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آن‌ها ر فرهنگستان زبان فارسی مصوب شده است، حتی الامکان پرهیز گردد.