اهداف و چشم انداز

دانش‌افزایی در راستای محورهای فصلنامه

معرفی و انعکاس رویدادهای آرشیو ملی ایران

انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت و مطالعات آرشیوی