مدیریت خطر (آلیس کنون؛ ترجمه: شهناز بهلولی)

چکیده

مدیریت خطر بخشی از برنامه‌ریزی طرح بحران و یا بازبینی نحوه ذخیره‌سازی مجموعه‌ها است و امری ضروری برای اتخاذ تصمیمات درست در آرشیو است. علاوه‌بر‌آن، روش رسمی برای جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ یک مجموعه و همچنین روشی برای شناسایی خطرات موجود است و آن‌ها را بر اساس احتمال وقوع و میزان آسیب‌رسانی اولویت‌بندی کرده و سپس با استفاده از اطلاعات موجود تصمیم می‌گیرد که چه اقداماتی به افزایش ماندگاری مجموعه‌ها کمک می‌کند. این کار باعث می‌شود که سازمان بتواند خطرات موجود را مدیریت کند و فقط به انتظار ننشیند تا پس از بروز یک حادثه، تدبیری بیندیشد در واقع حفاظت پیشگیرانه با مدیریت خطر ارتباط کامل دارد. این مقاله بررسی می‌کند که چرا مدیریت خطر در سازمان‌های میراث‌فرهنگی اهمیت دارد و طرح کلی فرایند آن را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها