نگاهی به نقشه تاریخی «جهان‌بین» در موزه ماتناداران ایروان و نام «خلیج‌فارس» در آن (مجید کریمی)

چکیده

در موزه اسناد تاریخی ماتناداران ایروان ارمنستان نقشه چاپی با ارزشی به‌نام «نقشه جهان» وجود دارد. اشاره به نام خلیج‌‌فارس در این نقشه که نخستین نقشه چاپی به زبان ارمنی جهان است سند مهمی در انکار‌ناپذیر‌بودن نام خلیج‌فارس است. از سوی دیگر چاپ کلمه غیر‌ارمنی یعنی «جهان‌بین» در پایین نقشه از جمله ویژگی‌های دیگر و راز ناگشوده این اثر است. همچنین اطلاعات بسیار ارزشمند دیگری از بررسی این نقشه به‌دست می‌آید که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها