طراحی عنوان سند بر اساس استاندارد آرشیوی داکس (آناهیتا نظری)

چکیده

عنوان، یکی از عناصر فرعی ناحیۀ شرح هویت و عنصری ضروری در توصیف منابع آرشیوی است که با ارائۀ اطلاعاتی به کاربران در شناسایی واحد توصیف‌شده کمک می‌کند. شیوۀ عنوان‌نویسی اسناد با هدف پیشگیری از اعمال سلایق مختلف و ایجاد یکپارچگی و یکدستی در سامانه‌های داده‌های توصیفی، مستلزم اصول، قواعد و چارچوبی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. اساس شیوه‌نامۀ حاضر استاندارد توصیف آرشیو (داکس) است که با ارائۀ الزامات طراحی عناوین منابع در دست توصیف، چارچوبی هماهنگ و قاعده‌مند تبیین می‌کند. مطابق این استاندارد عنوان «طراحی‌شده» دارای سه جزء و شامل بخش نام (اشخاص، خانواده‌ها و تنالگان‌ها)، بخش ماهیت (نوع و شکل اسناد) و بخش موضوع واحد توصیف (عملکرد، فعالیت، تراکنش، موضوع، افراد یا سازمان‌ها) است که در ترکیب با یکدیگر شکل می‌گیرد. به‌منظور درک بیشتر کاربرد دستورالعمل‌ها، برخی از مثال‌های اصلی و جداول تکمیلی متناسب با اسناد موجود در کشور نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها