سخن نخست: آرشیو و چالش پایداری اطلاعات (غلامرضا عزیزی)

چکیده

به درستی مشخص نیست آیا مدیران سازمان‌ها، نهادها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت، در وضعیت کنونی جامعه و چالش‌های رو‌به‌رویشان، نگاهی به مسائل آرشیوی دارند؟ برای مثال آیا همه دولت‌مردان ما می‌دانند که آرشیو ملی ایران کجاست و چه نقشی در زندگی ملی برعهده دارد؟ اگر آرشیو را به عنوان یک نهاد فرهنگی و بنابراین عضوی از جامعه فرض کنیم (که هست)، آنگاه باید بپذیریم که آرشیو باید همگام و همسو و متناسب با تحولات جامعه، برای پاسخگویی به مخاطبان امروز و فردا، پیش رود، به‌روز شود و توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها