دورۀ جدیدِ فصلنامه اسناد بهارستان (غلامرضا عزیزی)

چکیده

اسناد بهارستان را شاید بتوان جامه‌ای نو بر قامت فصلنامه علمی-تخصصی اسناد بهارستان دانست که در پنج شماره (از بهار سال 1390 تا بهار 1391) منتشر شده بود. این فصلنامه که با رتبه علمی-ترویجی از سال 1392 فعالیت دوبارۀ خود را آغاز کرده است -همان گونه که از شماره اول بدان اشاره شده- در حوزه اسناد و تاریخ پارلمان و با درجه علمی-ترویجی منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌ها