مطالعات آرشیوی در اروپا (فاتح روکانجی؛ ترجمه: نسرین نگاهبان)

چکیده

اسناد تاریخی، علاوه‌بر نقششان برای اثبات و مستند‌کردن حقوق افراد حقیقی و مؤسسات، منابع قابل‌ِتوجهی برای دست‌یافتن به اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حیات فرهنگی و فنّاوری، چه در گذشته و چه در حال هستند. تغییر در درک مدیریتی و نیز پیشرفت‌های حاصل از فنّاوری اطلاعات، سبب شد کشورهای اروپایی که صاحب آرشیوهای غنی بودند، برای درک اهمیت اسناد و انتشار اطلاعات موجود درآن‌ها اقدام کنند. انقلاب فرانسه در سال 1789م.، انگیزه‌ای برای حرکت به‌سوی مدرن‌شدن در آرشیوهای اروپا، بود.

کلیدواژه‌ها