مدیریت بحران در آرشیو: الگوها و راهبردها (حمید ژیان‌پور)

چکیده

بحران حادثه‌ای است که در اثر رخدادها و عملکرد طبیعی و انسانی به‌طور ناگهانی به‌وجود می‌آید و باعث بروز مشکل و دشواری در یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌شود. برطرف‌کردن بحران، نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد. یکی از فواید توسعه و تکمیل برنامه مدیریت بحران این است که مدیران آماده می‌شوند تا علائم و هشدارهای مرحلۀ پیش‌بحران را کشف کنند و سازمان خود را برای موقعیت بحران آماده نگه‌دارند. در این مقاله، مدیریت نظام‌مند بحران در دو برنامه حفاظت پیشگیرانه و الگوی راهبرد عملیاتی به‌منظور برنامه‌ریزی صحیح برای کنترل بحران در نقاط بحران‌خیز آرشیو و کتابخانه، موردِبررسی قرار می‌گیرد. برنامه حفاظت پیشگیرانه با استفاده از فن درخت خطا Fault Tree Technique (FTT) که نوعی فن تحقیق در عملیات است نموداری از تحلیل فرایند علت و پیامد حادثه را ارائه می‌دهد که باعث رویداد ناخواسته می‌شود. دستورالعمل اجرایی مدیریت و سازماندهی عملیات کمک‌های اضطراری (ERP)، تجمع و تخلیه ساختمان، تخلیه منابع آرشیوی و مکانیسم پدافند غیرعامل را در امنیت و کاهش هزینه‌های ناشی از بروز بحران به‌عنوان تمیهداتی کارساز، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها