توصیه‌هایی برای حفاظت و نگه‌داری آرشیوی- قسمت دوم: توصیه‌هایی برای حفاظت و نگه‌داری از اسناد غیرکاغذی (آرشیو ملی استرالیا؛ ترجمه: زهرا ضرغامی)

چکیده

این مقاله، قسمت دوم از توصیه‌هایی است که آرشیو ملی استرالیا برای حفاظت و نگه‌داری اسناد آرشیوی ارائه کرده است. در قسمت اول، چهار توصیه در مورد حفاظت از اسناد کاغذی (پرونده‌های کاغذی؛ مجلدات آرشیوی؛ نقشه‌ها و طرح‌ها؛ عکس‌ها) ارائه شدند. قسمت دوم شامل چهار توصیه دربارۀ حفاظت و نگه‌داری از اسناد و مدارک در قالب غیرکاغذی (صفحه‌های گرامافون؛ رسانه‌های مغناطیسی؛ لوح‌های نوری؛ ریزفرم‌ها) است. آرشیو ملی استرالیا به‌عنوان یکی از آرشیوهای مهم دنیا، همواره در تلاش است تا به‌روزترین و کارآمدترین روش‌های حفاظت و نگه‌داری از اسناد و مدارک آرشیوی را به آرشیوداران و متخصصان آرشیو در سراسر دنیا ارائه دهد. توصیه‌های ارائه‌شده در این این مقالۀ دو قسمتی از میان توصیه‌های آرشیوی انتخاب شده‌اند که آرشیو ملی استرالیا برای حفاظت و نگه‌داری اسناد و مدارک منتشر کرده است.

کلیدواژه‌ها