روزنامچه سفر بختیاری: بازخوانی گزارش سفر جنگی شفیع‌خان قراباغی به بختیاری (صمد کاوسی رکعتی)

چکیده

با به قدرت رسیدن ناصرالدین‌شاه قاجار و انتخاب امیرکبیر به‌عنوان صدراعظم، اقدامات قاطعی از سوی وی در راستای برخورد با ایلات سرکش صورت گرفت. یکی از این ایلات که در این دوره دچار اختلافات درون ایلی بود و شاکیان زیادی نیز به خصوص در بین تجار داشت، ایل بختیاری بود. بنابراین شفیع‌خان قراباغی (نایب آجودان) در سال 1266 قمری مأموریت می‌یابد تا با افواج و سواره و تدارکات لازم که جزئیات آن را در سفر جنگی خود شرح می‌دهد، به سرکوب طوایف بختیاری اقدام کند. این قشون‌کشی با هدف استرداد اموال مسروقه تجار و همچنین پایان‌دادن به اختلافات و کشمکش‌های درون ایلی و تثبیت قدرت اسماعیل‌خان در حکومت بختیاری صورت گرفت. روزنامچه (گزارش) سفر جنگی مزبور که در اینجا بازخوانی شده است در آلبوم شماره 49 مجموعه بیوتات سلطنتی و با شماره جانمای 7428/295 آورده شده است

کلیدواژه‌ها