خزانه‌دار امین اقدس (طیبه منصوری)

چکیده

در زمان قاجار مردان در گرفتن زنان از نظر تعداد هیچ محدودیتی نداشتند و تعداد زنان به توانایی مالی آن‌ها بستگی داشت؛ بنابراین شاهان قاجار که از لحاظ مالی از همه داراتر بودند زنان بیشتری در حرمسرای خود جای می‌دادند؛ زنان حرمسرا هم تا حدی بی‌خبر از همه‌جا، بخشی از تاریخ قاجار را تحت تأثیر وجودشان قرار دادند؛ ‌آن‌ها به بهانه‌های مختلف راهی حرمسراها می‌شدند. زیبیده خانم یکی از زنانی بود که با وجود پایگاه اجتماعی پایین توانست یکی از بهترین جایگاه‌ها را در حرمسرا و دربار ناصری از آن خود کند.

کلیدواژه‌ها