آرشیو و کاربران (لیلا معصومی)

چکیده

هدف عمدۀ معرفی و شناساندن آرشیوها، آشنا‌ ساختن جامعۀ مخاطب با فعالیت‌ها و خدمات آرشیو و ایجاد ارتباط میان آن‌هاست که مسلماً بر اساس خط‌مشی و اهداف آرشیوها، امکانات و تسهیلات متفاوت و متنوعی برای بهره‌گیری مراجعان و دستیابی آن‌ها به انواع منابع و اطلاعات موردِنیاز عرضه می‌شود. نتیجه این بخش از خدمات آرشیو که بدون برنامه‌ریزی انجام‌پذیر نیست، اعتلای سطح فرهنگ مردم با تأکید بر افزایش آگاهی‌ها و ارتقای کارایی‌های آنان و همچنین جذب کاربران بیشتر و در نتیجه موفقیت سازمان آرشیوی خواهد بود. در این مقاله برآنیم تا فعالیت‌های عمومی آرشیو در جذب بیشتر کاربر، مانند تورهای بازدید، نمایشگاه‌های آرشیوی و نشست‌های تخصصی آرشیوی را معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها