آرشیو ملی سنگاپور (سهیلا خوش مشرب)

چکیده

آرشیوها سرمایه اصلی جامعه و نمود تاریخ‌شفاهی، زنده، مستند و جزئی از حافظه ملی هر کشور هستند و بدون چنین مراکزی بخشی از اطلاعات موردِنیاز پژوهشگران تأمین نخواهد شد. اهمیت آرشیو در دنیای کنونی به‌حدی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. این مراکز در کنار کتابخانه‌ها پاسخ‌گوی نیازهای اطلاعاتی محققان هستند. مقاله حاضر به معرفی آرشیو ملی سنگاپور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها