اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

رضا اصنافی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فریبرز خسروی
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

حوریه سعیدی
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

سعید رضائی شریف‌آبادی
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

غلامرضا عزیزی
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

قربانعلی کناررودی
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ربابه معتقدی
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

الهام ملک‌زاده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران.

  • elhammalekzadehgmail.ir
  • 181162
محمود سادات بیدگلی
تاریخ. ‍‍پژوهشکده امام خمینی. تهران ایران

تاریخ

ابوالفضل حسن آبادی
مرکز اسناد و کتابخانه ملی آستان قدس رضوی. مشهد. ایران

صدیقه احمدی فصیح
حفاظت و نگهداری اسناد. پژوهشکده اسناد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران. ایران

محمد قهری
دانشگاه علوم ‍پزشکی امام حسین. تهران. ایران