روابط فرهنگی ایران و رومانی بر پایه اسناد آرشیو ملی ایران (دکتر الهام ملک‌زاده)

چکیده

این مقاله تاریخ روابط فرهنگی دو کشور ایران و رومانی را در طی سال‌های حکومت پهلوی که بیشترین موافقت‌نامه‌ها، تبادلات و برنامه‌های فرهنگی بین دو کشور برقرار بوده است را بر اساس اسناد روایت می‌کند.
در این مقاله از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده شده و با تکیه‌بر اسناد منتشرنشدۀ آرشیوی، پیشینۀ روابط فرهنگی ایران و رومانی در دوران جدید مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه در فرایند این تحقیق، مصادیق مبادلات فرهنگی فیمابین تحلیل اسنادی‌شده، ارتباطات فرهنگی دو کشور به‌طور مستند ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها