مهاجرت بازیابگرهای آرشیوی به‌سمت ایکا-اتم (لیلا معصومی)

چکیده

آرشیو در برگیرنده اسناد و مدارکی است که در اثر فعالیت‌ها و وظایف اشخاص و سازمان‌ها تولید شده‌ا‌ند. این اسناد بر اساس سلسله‌مراتب و قوانین خاصی مرتب و منظم شده‌ و بازیابگرهای آرشیوی بهترین راه برای دریافت اطلاعات و دسترس‌پذیر کردن اسناد موجود در آرشیوها هستند تا آرشیوها را از حالت موزه‌ای خارج کنند. در این مقاله سعی شده است تا پس از نگاهی گذرا بر سیر تحول بازیابگرهای آرشیوی، نگاهی اجمالی بر انواع نرم‌افزارهای بازیابی آرشیوی موجود در ایران و جهان انداخته شود. سپس به بررسی دلایل تمایل آرشیوها به استفاده از نرم‌افزار ایکا اتم برای مدیریت منابع آرشیوی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها