بررسی خط‌مشی‌های مدیریت پست‌الکترونیکی آرشیوهای ملی کشورهای منتخب: ارائه سیاهه پیشنهادی برای آرشیو ملی ایران (نیره خدادادشهری)

چکیده

پژوهش حاضر، درصدد بررسی خط‌مشی‌های مدیریت پست‌الکترونیکی آرشیوهای ‌ملی کشورهای منتخب (آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و آفریقای‌جنوبی) به‌منظور ارائه سیاهه پیشنهادی برای مدیریت پست‌الکترونیکی برای آرشیو ملی ایران است. برای بررسی مفاهیم، از روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع و متون استفاده شد. در ادامه، با مطالعه وبگاه آرشیوهای ‌ملی کشورهای منتخب، خط‌مشی‌های مدیریت پست‌الکترونیکی در آرشیوهای مذکور گردآوری و بر اساس تحلیل ‌محتوای هر یک از خط‌مشی‌ها، سیاهه‌ای منسجم و جامع ارائه شد. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که آرشیوهای ملی موردِمطالعه رویکرد متفاوتی در تعریف و مدیریت پست‌الکترونیکی داشتند که محقق سیاهه‌ای از مهم‌ترین معیارها را در مدیریت پست‌الکترونیکی، دسته‌بندی و به‌صورت سیاهه‌ای متشکل از 13 عامل پیشنهادی به آرشیو ملی ایران عرضه کرده است.

کلیدواژه‌ها