نقش فاکتورهای محیطی، بیولوژیک و انسانی در آسیب‌رسانی به ساختار فیزیکی و اطلاعاتی محمل‌های اسناد الکترونیکی؛ دکتر نگار رئیس نیا

چکیده

منابع آرشیوی نمایانگر نظام فرهنگ و تمدن هر مرز و بوم بوده و صیانت و حفاظت مؤثر از این گنجینه‌های گرانمایه، وظیفه‌ای بس خطیر و حساس می‌باشد. در عصر حاضر به منظور افزایش دامنه و سرعت دستیابی به محتوای معنوی منابع، بهره‌گیری از فناوری سازماندهی الکترونیکی و استفاده و حفاظت مؤثر از ابزارهای انتقال، ذخیره و پردازش اطلاعات، با عنوان محمل‌های اسناد الکترونیک، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این مقاله به معرفی مهم‌ترین عوامل محیطی و میکروارگانیسمهای آسیب‌رسان و مکانیسم ایجاد آسیب توسط این عوامل پرداخته شده و نقش کاربران و متصدیان نگهداری، در آسیب‌رسانی به رایجترین حامل‌های اسناد الکترونیکی از قبیل لوح‌های فشرده، DVD و... مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین علاوه بر ارائه دامنه مطلوب پارامترهای محیطی تأثیر گذار، به ارائه راهکارهایی برای حفاظت بهینه از این منابع پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401