بررسی وضعیت گوشت در دوره ناصری و مظفری (1264-1324ق.)؛ فریده طلوعیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تأمین نیازهای معیشتی مردم از دغدغه‌های اصلی حکام و زمامدارن هر کشوری و نشاندهنده قدرت اقتصادی و سیاسی آنجاست. گوشت از جمله اقلام مهم و ضروری در فرهنگ غذایی ایرانیان است. در دوره حکومت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار بارها شاهد اعتراضات مردمی به کمبود و گرانی گوشت هستیم. حکومت بارها سعی کرد با اعمال سیاستهای تشویفی و تعذیبی این مشکل را حل کند، اما به نتیجه مطلوب دست نیافت. نوشتار حاضر با استفاده از اطلاعات منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به چرایی این معضل و عوامل موثر بر آن است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشانگر تأثیر چشم‌گیر عوامل انسانی در مقابل عوامل طبیعی در مشکل کمبود و گرانی گوشت است. حکام و کارگزاران حکومتی با گرفتن حق‌العمل و مابه‌التفاوت از قصابان و روسای کشتارگاه‌ها زمینه گرانی گوشت و در نتیجه نارضایتی مردم را فراهم می‌آوردند.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401