نقش منشات در شناخت مناصب دیوانی عصر ایلخانان با تکیه بر "دستورالکاتب فی تعیین المراتب"؛ دکتر زهرا آفرینش خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

منشات اگرچه با هدف آموزشی و به عنوان الگویی برای نویسندگی نگاشته شده اند و در زمره کتاب‌های تاریخی جای نمی‌گیرند اما به‌دلیل موضوعات متنوع در امور دیوانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از منابع ارزشمند برای کسب آگاهی‌های اداری و بازسازی دیوانسالاری دوره‌های مختلف تاریخی به شمار می‌آیند.

دستور الکاتب فی تعیین مراتب، محمد بن هندو شاه نخجوانی. ارزشمندترین کتاب در بین منشآت برای بررسی مناصب دیوانی دوره ایلخانان می‌باشد هدف اصلی پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی مناصب اداری دیوان‌های اصلی این دوره، اهمیت این اثرارزشمند را در پژوهش‌های تاریخی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401