مقایسۀ فرمت کتابشناختی یونی‌مارک و مارک ایران با یک نرم‌افزار بایگانی و ارزیابی توانایی‌های آن‌ها برای ماشینی ساختن نامه‌های اداری؛ دکتر مرتضی کوکبی و رقیه (رضیه) حجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرایند ماشینی‌کردن مکاتبات اداری که چند دهه است مورد توجّه سازمان‌ها در ایران قرار گرفته موجب شده که نرم‌افزارهایی با نام اتوماسیون اداری (ERP) برای پیاده‌سازی این فرایند به وجود آیند. پژوهش حاضر بر این است که مشخّص کند آیا فیلدهای موجود در فرمت‌های کتابشناختی مارک ایران و یونی‌مارک قابلیت انطباق با فیلدهای ERP را دارند و آیا می‌توان از مارک ایران و یونی‌مارک برای ماشینی ساختن نامه‌های اداری سازمان‌های ایرانی و قراردادن آن‌ها در شبکۀ کتابشناختی ملّی استفاده کرد یا نه. هدف دیگر پژوهش حاضر شناسایی فیلدهای دیگری در یونی‌مارک و مارک ایران بود که نقایص احتمالی نرم‌افزار ERP را برطرف می‌سازد.

یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ توانایی یونی‌مارک و مارک ایران برای ماشینی ساختن نامه‌های اداری از هر نوع، و به‌ویژه ارتباط میان نامه‌های اداری است.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401