بررسی رابطه دو محکمه شرع سنگلجی و نجم آبادی در محله سنگلج تهران (امید رضائی)