دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقایسۀ فرمت کتابشناختی یونی‌مارک و مارک ایران با یک نرم‌افزار بایگانی و ارزیابی توانایی‌های آن‌ها برای ماشینی ساختن نامه‌های اداری؛ دکتر مرتضی کوکبی و رقیه (رضیه) حجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401


مختصری از فعالیت‌های یک روحانی درباری؛ دکتر سیروان خسروزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401


نقش منشات در شناخت مناصب دیوانی عصر ایلخانان با تکیه بر "دستورالکاتب فی تعیین المراتب"؛ دکتر زهرا آفرینش خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401


بررسی وضعیت گوشت در دوره ناصری و مظفری (1264-1324ق.)؛ فریده طلوعیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401


رویکردی جدید به آرشیو رقمی دیداری-شنیداری؛ ترجمه محمود یوسفی و ندا دهقانی تفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1401


نقش فاکتورهای محیطی، بیولوژیک و انسانی در آسیب‌رسانی به ساختار فیزیکی و اطلاعاتی محمل‌های اسناد الکترونیکی؛ دکتر نگار رئیس نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401