اعضای هیات تحریریه


رضا اصنافی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


فریبرز خسروی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


حوریه سعیدی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


سعید رضائی شریف‌آبادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا عزیزی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


قربانعلی کناررودی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

اعضای هیات تحریریه


ربابه معتقدی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


الهام ملک‌زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران.

  • elhammalekzadehgmail.ir
  • 181162